Er moet beter geanticipeerd worden op de veiligheidsgevolgen van de klimaatverandering. Dat bleek tijdens de Planetary Security Conference in december jl. in het Vredespaleis in Den Haag. Johan de Wit spoorde overheden aan om het bedrijfsleven nauw bij deze problematiek te betrekken.

De tijd dat klimaat en veiligheid twee verschillende terreinen waren is voorbij. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) schetste bij de opening van de Planetary Security Conference hoe inwoners van door droogte en overstroming geteisterde landen steeds vaker een veilig onderkomen elders zoeken. Volgens de Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp draagt de klimaatverandering bij aan oorlog en is het een voedingsbron voor terrorisme. Aan de randen van Europa neemt de instabiliteit toe. “Klimaatverandering vormt een bedreiging voor de hele wereld”, aldus Middendorp. “Voor mij maakt dit duidelijk dat onze strategische belangen nauw verbonden zijn met hoe we omgaan met het klimaat en met energie.” Nederland gaat zich inzetten om water- en klimaatgerelateerde veiligheidsproblemen op de agenda van de VN-Veiligheidsraad te krijgen.

Economische gevolgen

Het Planetary Security Initiative, vorig jaar opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken, brengt veiligheidsdeskundigen, klimaatwetenschappers en beleidsmakers bij elkaar. Aan de conferentie op 5 en 6 december namen ruim 300 personen uit meer dan 70 landen deel. Johan de Wit, Solutions Manager bij Siemens, was gastspreker tijdens de door The Hague Centrum of Strategic Studies georganiseerde workshop over de economische gevolgen van de klimaatvergadering. Hij maakte zich sterk voor een grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de klimaat- en veiligheidsproblematiek.

TransitieCoalitie

Siemens is een van de grondleggers van de Transitiecoalitie waarbij zich inmiddels 51 bedrijven hebben aangesloten. De TransitieCoalitie wil dat de volgende regering een klimaatwet opstelt de die doelen van het Klimaatakkoord van Parijs voor 2050 realiseert. Er moet een minister voor economie, klimaat en energie worden aangesteld om voor samenhang in het beleid te zorgen. Ook dient er een onafhankelijke klimaatautoriteit te worden aangewezen die partijen verbindt en aanspreekt op een voortvarende uitvoering. Tot slot pleit de Transitiecoalitie voor het opzetten van een nationale investeringsbank om investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk te maken.

Business case

De Wit: “De aanbevelingen van de TransitieCoalitie komen erop neer dat er een solide business case voor de energietransitie wordt gemaakt. Door het opstellen van wetgeving maak je de energietransitie onafhankelijk van de politiek en borg je dat gemaakte afspraken over de kabinetten heen worden nagekomen. Dit is de enige weg om echt iets te bereiken. In Nederland is de kritische infrastructuur voor 80% in handen van private organisaties. Om de veiligheid van deze infrastructuur te borgen, zullen overheid en bedrijfsleven dus nauw moeten samenwerken.”

Reageer op dit artikel